Nous contacter

INFOS

AFFILIATIONS

UTILITIES

EVENTS

KYOKUSHIN

WEB

 

DVD Kyokushin Karaté

Kyokushin Syllabus - Tome 1 (Débutants - beginners)
(Indépendance Prod)

 

Français -English

Deutsch - Español

Kyokushin Syllabus - Tome 2 (Avancés -  Advanced)

(Indépendance Prod)

 

Français -English

Deutsch - Español

PROMOTION


Katas et Bunkais Volume 1

Katas et Bunkais
Kyokushin

Tome 1

(Indépendance Prod)

Français - English

Deutsch - Español

5 Pinan Kyokushin


Katas et Bunkais Volume 2

Katas et Bunkais
Kyokushin

Tome 2
(Indépendance Prod)

Français - English

Deutsch - Español

Yantsu, Tsuki no Kata

Geksai sho, Geksai dai

Saiha


Katas et Bunkais Volume 3

Katas et Bunkais
Kyokushin

Tome 3

(Indépendance Prod)

Français - English

Deutsch - Español

Seiienchin, Garyu, Seipai

Kanku, Sushi ho

Sanchin, Tensho


Kyokushin Training

Coffret

Katas et Bunkais
Kyokushin

3 DVDs

(Indépendance Prod)

Français - English

Deutsch - Español

5 Pinan Kyokushin

Yantsu, Tsuki no Kata

Geksai sho, Geksai dai

Saiha

Seiienchin, Garyu, Seipai

Kanku, Sushi ho

Sanchin, Tensho

 

Kyokushin Training
(Indépendance Prod)

Kumite

Karaté Kyokushin
FKOK
(Indépendance Prod)

Kyokushin France 2009

Lucian GOGONEL

Archives

Kyokushin Archives

France 1995
 

Kyokushin France 1995
Jean Chateau, Bertrand Kron, Thierry Noens, Laurent Toutain...

European Championship Kyokushin 2008
Vitoria - Espagne

Shiwari

Semi Finals & Finals

TARIFS (PRICES) - Kyokushin Shop